ERIS3029 Valinnainen syventävä harjoittelu: Harjoittelu ulkomailla (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

A), B) ja D) Ammatillinen osaaminen ja identiteetti, yhteistyötaidot, monialainen yhteistyö, käytännön ja teoriatiedon yhdistäminen, kulttuuritietoisuus, lait ja normit, arvot ja eettiset periaatteet.

C) Ammatillinen osaaminen ja identiteetti, tutkimushanketyöskentely, yhteistyötaidot, kulttuuritietoisuus, arvot ja eettiset periaatteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

A) Opetusharjoittelu
- kehittää itseohjautuvaa, monimuotoista opettajuuttaan
- kehittyä tutkivana ja kokeilevana erityisopettajana
- tuoda esiin erityispedagogista asiantuntijuuttaan ja tietotaitoaan erilaisissa monialaisissa tiimeissä
- arvioida Suomen ja muiden maiden kasvatus- ja koulutusjärjestelmiä
- analysoida opettajan ammattiin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja normatiivisia velvoitteita

B) Ohjausharjoittelu
- kehittää itseohjautuvaa toimintaansa monialaisten työyhteisöjen jäsenenä
- kehittyä tutkivana ja kokeilevana erityispedagogiikan asiantuntijana ohjaustyössä
- soveltaa teoriatietoa ohjauskäytänteiden analysoinnissa ja kehittämisessä
- arvioida Suomen ja muiden maiden kasvatus- ja koulutusjärjestelmiä
- tuoda esiin erityispedagogista asiantuntijuuttaan ja tietotaitoaan erilaisissa monialaisissa tiimeissä
- analysoida ohjaukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja normatiivisia velvoitteita

C) Tutkimusharjoittelu
- tuoda esiin ammatillista osaamistaan kansainvälisen tutkimusryhmän ja/tai tiedeyhteisön jäsenenä
- tunnistaa metodologisen tiedon käytännön sovelluksia tutkimuksen tekemisessä
- hahmottaa tutkimusprosessin eri vaiheet ja toimia erilaisissa tutkimustehtävissä
- arvioida omaa tutkimuksellista osaamistaan ja kehittymistarpeitaan
- analysoida tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja normatiivisia velvoitteita

D) Hallinnon harjoittelu
- tuoda esiin erityispedagogista asiantuntijuuttaan erilaisten monialaisten työyhteisöjen jäsenenä
- soveltaa teoriatietoa hallintokäytänteiden analysoinnissa ja kehittämisessä
- arvioida Suomen ja muiden maiden kasvatus- ja koulutusjärjestelmiä
- arvioida omaa hallinnollista osaamistaan ja kehittymistarpeitaan
- analysoida hallinnolliseen työhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja normatiivisia velvoitteita

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat).
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoittelu, harjoitteluraportti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

seminaarit, harjoittelu (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus