ERIA269 Harjoittelu: Yksilöllisen oppimisen ohjaaminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Oppimisen ja koulunkäynnin yksilöllinen tukeminen, perehtyminen tuen tarpeiden moninaisuuteen; tukivastemalli: monipuoliset oppimisen vaikeuksien arviointimenetelmät; erityisopettajan toimenkuva, koulun toimintakulttuuri ja niiden kautta moniammatilliseen yhteistyöhön tutustuminen; vastuu oppilaasta ja opetuksen laadusta; vaitiolovelvollisuus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- laatia oppimateriaalia, käyttää sitä opetuksessa ja ohjauksessa ja arvioida sen toimivuutta
- suunnitella ja toteuttaa erilaisiin teoreettisiin lähtökohtiin perustuvaa systemaattista tukea, jossa huomioidaan oppilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi ja erityisopetukselliset tuen tarpeet
- käyttää arviointimenetelmiä ja hyödyntää niiden tuloksia oppimisen ohjaamisessa ja tuen suunnittelussa
- toimia opettajien välisessä yhteistyössä ja työparina toisen opiskelijan kanssa
- reflektoida erityisopetusta tuen vaikuttavuuden näkökulmasta
- toimia erityisopettajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Lisätietoja

Harjoitteluun osallistuminen, harjoitteluraportin laatiminen, seminaarityöskentely.

Opintojakso sisältää
- opetuksen observointia
- opettamista (sis. Kohdennetun tuen jakson)
- Norssilla saatavaa ohjausta
- vertaispalautteen antamista ja saamista
- yliopiston ohjaavalta opettajalta saatavaa palautetta
- itsenäistä työskentelyä (mm. harjoitteluraportin laatiminen)
- seminaarityöskentelyä

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelman opiskelijoille (pääaineopiskelijat).
Arviointiperusteet:
Seminaarityöskentely, harjoittelu, harjoitteluraportti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

seminaarit, ohjattu opetusharjoittelu Jyväskylän normaalikoululla (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Harjoitteluun osallistuminen, harjoitteluraportin laatiminen, seminaarityöskentely.

Opintojakso sisältää
- opetuksen observointia
- opettamista (sis. Kohdennetun tuen jakson)
- Norssilla saatavaa ohjausta
- vertaispalautteen antamista ja saamista
- yliopiston ohjaavalta opettajalta saatavaa palautetta
- itsenäistä työskentelyä (mm. harjoitteluraportin laatiminen)
- seminaarityöskentelyä

Opetus