ERIA1200 Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi ja tukeminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden laitos, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehitys ja lukemaan opettamisen menetelmät, oppimateriaalit, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet, lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi, lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointivälineet, lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukeminen ja tuen vaikuttavuuden arviointi (tukivastemalli), päiväkotien/koulujen lupa- ja tietosuojakäytänteisiin tutustuminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee lukemisvalmiuksien ja lukutaidon kehityksen suomen kielessä
- tuntee lukemaan opettamisen menetelmät
- tunnistaa lukemisen ja kirjoittamisen kehityksen ongelmien ilmenemisen eri ikävaiheissa
- osaa teoriatietoon pohjaten arvioida lukemisen ja kirjoittamisen taitoja ja ongelmia 
- osaa teoria- ja arviointitiedon avulla tukea lukemisen ja kirjoittamisen taitoja sekä arvioida tuen vaikuttavuutta
- osaa analysoida lukemisen ja kirjoittamisen taitojen erilaisten arvioinnin ja tuen menetelmien sekä opetusmateriaalien teoreettista taustaa ja tutkimusperustaa
- osaa käsitellä luottamuksellista tietoa lain ja ammattietiikan mukaisesti

Oppimateriaalit

Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Lerkkanen, M.-K., Siiskonen, T. (toim.). 2019. Oppimisen vaikeudet. Niilo Mäki Instituutti (soveltuvin osin).

Muu oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa tai opintojakson alkaessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat) ja erillisiä erityisopettajan opintoja suorittaville.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

kontaktiopetus, oppimistehtävät ja/tai tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. 

Opetus