ELIP1007 Koululiikunnan soveltaminen (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Yksilöllisen opetussuunnittelun periaatteet ja oppimisen tuki liikunnassa

Yksilöllisen liikunnan opetussuunnitelman (oppimissuunnitelma tai HOJKS) laatiminen

Oppilashuollon periaatteet koulussa liikunnan näkökulmasta

Talviliikunnan, sisäliikunnan, ulkoliikunnan, vesiliikunnan ja palloilun sekä muiden koululiikunnan muotojen soveltaminen


Suoritustavat

Seminaarit 16 h

Harjoitukset 50 h

Seminaarityö


Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Seminaarityö ja sen esittäminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa suunnitella liikuntaa tukea tarvitseville oppilaille koulussa
  • osaa eriyttää liikunnanopetusta tarkoituksenmukaisesti
  • osaa soveltavaa liikuntaa eri vuodenaikoina ja eri oppimisympäristöissä tukea tarvitseville oppilaille koulussa

Oppimateriaalit

Rintala, P, Huovinen, T. & Niemelä, S. 2012. Soveltava liikunta. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu no 168. Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura. (ss. 254-488)

Huovinen, T. 2003. Talviliikuntaa kaikille: Soveltavan talviliikunnan käsikirja. Helsinki: Edita.

Opetussuunnitelmien perusteet perusopetuksessa ja toisella asteella. Luettavissa https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot

Ajankohtainen koululiikunnan soveltamista käsittelevä kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssista annetaan yksi arvosana, mikä kattaa seminaarit, harjoitukset ja seminaarityön.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus