ELIP1006 Varhaisvuosien soveltava liikunta (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Lapsen liikunnallinen kehitys ja sekä oppimisen ja kehityksen ongelmat

Kasvattajien mahdollisuudet lapsen kehityksen tukemiseen

Motoriset perustaidot ja havaintomotoriset taidot, liikunta oppimisen tukena

Osallisuus, perhe ja tukea tarvitsevan lapsen oikeudet

Lasten soveltava liikunta varhaiskasvatuksessa

Liikunta osana esiopetusta, liikunnan soveltaminen ja motoriikan haasteiden tunnistaminen

Liikunta alkuopetuksessa, motoriikan haasteissa tukeminen

Liikunta eri ympäristöissä: sisällä ilman välineitä ja välineiden kanssa; ulkona eri vuodenaikoihin ja eri alustoilla; liikkuminen vedessä ja soveltava uinninopetus

Liikkumistaitojen, tasapainotaitojen ja välineenkäsittelytaitojen opettaminen tukea tarvitseville lapsille

Opetuksen soveltaminen vesiliikuntaympäristössä, sisäliikunta-, ulkoliikuntaympäristössä

Eri vuodenaikojen hyödyntäminen/huomioiminen liikunnan soveltamisessa


Suoritustavat

Seminaarit 16 h

Harjoitukset 50 h

Seminaarityö


Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Seminaarityö ja sen esittäminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää lasten kasvua ja kehitystä selittäviä teorioita sekä ymmärtää lapsen kehityksen ja oppimisen ongelmia
  • tietää, miten liikunnan avulla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä
  • osaa havainnoida lasten liikkumista ja tukea lapsen liikuntaan osallistumista tarkoituksenmukaisella tavalla
  • ymmärtää liikunnan merkityksen yleisille oppimisvalmiuksille
  • osaa soveltaa teoriaa käytäntöön lasten liikunnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa erilaisissa oppimisympäristöissä

Oppimateriaalit

Jaakkola, T. 2010. Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. Jyväskylä: PS-kustannus.

Oksanen, J. & Sollasvaara, R. 2019. Esteille hyvästi. Opas autismikirjon sekä adhd- ja Tourette-oireisten lasten kasvattajille. Helsinki: Autismisäätiö.

Pihlaja, P. & Viitala R. 2019. Varhaiserityiskasvatus. 2. päivitetty painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Toivonen, A. 2014. Monien mahdollisuuksien erityisuinti. Helsinki:SUH.

Zimmer, R., Koljonen, M. & Myllymäki, J. 2011. Psykomotoriikan käsikirja: Teoriaa ja käytäntöä lasten psykomotoriseen tukemiseen. Lahti: VK-Kustannus.

Ajankohtainen lasten soveltavaa liikuntaa käsittelevä oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssista annetaan yksi arvosana, mikä kattaa seminaarit, harjoitukset ja seminaarityön.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Seminaarit 16 h, harjoitukset 50 h, seminaarityö.

Opetus