ELIP1004 Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

  • Leikin määrittely, teoriat, kehitysvaiheet ja lajit, leikin ohjaaminen ja tukeminen sekä leikin merkitys
  • Leikin havainnointi
  • Havaintomotoriikan, kognitiivisten, kielellisten taitojen ja sosiaalisten suhteiden vaikutukset oppimisvaikeuksien taustalla
  • Liikunta havaintomotoriikan, kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen tukena

Suoritustavat

Luennot 18 h

Seminaari ja harjoitukset 18 h

Käytännön havainnointitehtävä lapsen leikistä 24 h

Leikin havainnoinnin raportointi kirjallisuutta hyödyntäen

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen. Lapsen leikin havainnointiraportti ja sen esittäminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • opiskelija tietää leikin merkityksen lapsen kehityksen tukemisessa
  • opiskelija osaa käyttää leikin havainnoinnin, arvioinnin, ohjaamisen ja tukemisen keinoja toiminnallisissa tilanteissa
  • opiskelija tuntee lasten oppimisvaikeuksien monimuotoisuuden sekä sekä niiden yhteyden lapsen leikkivalmiuksiin
  • opiskelija ymmärtää liikunnallisen leikin mahdollisuudet tukea lapsen toimintakykyä ja leikkiin osallistumista

Lisätietoja

Syksy, kevät, kesä

HUOM! Kurssin järjestää JAMK/Hyvinvointiyksikkö. Ilmoittautuminen EduFutura-opintotarjonnan kautta: https://edufutura.fi/opintotarjotin/?_sft_alat=terveys-kuntoutus-hyvinvointi-ja-liikunta . Koodi JAMKissa SZ00BB86-3001.

Oppimateriaalit

Luennoilla annettu kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta