ECOS1097 Syventävä lajintuntemus: käävät (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Luentoja, demonstraatioita ja maastoharjoituksia. Kääpien ja muiden lahottajasienten ekologian ja määrittämisen opiskelua. Lisäksi opetellaan lahottajasienilajien käyttöä monimuotoisuusindikaattoreina ja tutustutaan lajiryhmän lajien uhanalaisuuteen ja sen syihin. Kurssilla tutustutaan lahottajasienten monimuotoisuuteen vierailemalla sekä Keski-Suomen luonnontilaisimmissa aarniometsissä, että erilaisissa ihmisen muokkaamissa elinympäristöissä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee metsien häiriödynamiikkaa lahottajasienten näkökulmasta ja ymmärtää alustavasti lahottajasienten elinkiertopiirteitä ja muuta ekologiaa. Lisäksi hän osaa käyttää kääpiä ja muita lahottajasieniä indikaattoreina metsän luonnontilaisuudesta. Opiskelija osaa itsenäisesti määrityskirjaa käyttäen määrittää kymmeniä kääpälajeja sekä yleisimpiä edustajia muista lahottajasieniryhmistä. Opiskelija osaa myös suhtautua kriittisesti määritystulokseen ja omaa alustavan valmiuden arvioida määrityksensä luotettavuutta.

Oppimateriaalit

Niemelä, Tuomo 2005: Käävät, puiden sienet. Norrlinia

Kunttu, Panu & Halme, Panu 2008. Keski-Suomen valtionmaiden käävät. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, sarja A 173. Ladattavissa ilmaiseksi osoitteessa http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/a173.pdf

Ryvarden et al. 2014. Poroid Fungi of Europe. 

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Luentoja, maastoretkiä ja demonstraatioita.  Lisäksi itsenäistä opiskelua kerätyistä näytteistä.

Opetus