ECOS1094 Syventävä lajintuntemus: selkärangattomat (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Selkärangattomien lajintuntemuskurssi, jolla syvennytään erityisesti maaselkärangattomien määrittämiseen sekä niiden rakenteeseen, ekologiaan ja evoluutioon. Kurssilla harjoitellaan näyteyksilöiden määrittämistä laboratoriossa määrityskaavoja käyttäen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· kertoa selkärangattomien eläinten luokittelun perusteet.

· käyttää tärkeimpien selkärangatonryhmien määrityskaavoja.

· määrittää selkärangattomat vähintään heimotasolle.

· käsitellä sekä märkä- että kuivanäytteitä.

· tunnistaa eliöistä määrityksessä käytettävät morfologiset piirteet.

· kuvailla tutkittavien eliöiden biologian ja ekologian pääpiirteet.

käyttää määrityksessä tarvittavaa välineistöä.

Esitietojen kuvaus

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, BENA2021-2023/2031-2033.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Kehittyminen määritystyöskentelyssä, testin läpäisy, skaala: hyväksytty/hylätty.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:
Osallistuminen määritystyöskentelyyn, tehtävien tekeminen, määritystesti, itsearvioinnin antaminen.
Oppimateriaalit:

Kurssilla käytettävät määrityskaavat ja muu Moodlessa jaettava aineisto.

Ei julkaistua opetusta