ECOS1092 Syventävä lajintuntemus (1–10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Vaihtuva-alainen lajintuntemuskurssi, jolla syvennetään vuorollaan tietoja tietyn eliöryhmän rakenteesta, ekologiasta ja evoluutiosta. Kurssilla harjoitellaan näytteiden määrittämistä sekä laboratoriossa että maastossa. Harjoitellaan määrityskaavojen käyttöä. Tarkemmat tiedot kunkin kurssikerran sisällöstä annetaan vuosittain opetusohjelmassa. Kursseja järjestetään selkärangattomista ja selkärankaisista eläimistä, putkilokasveista, sammalista, sienistä ja käävistä.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kertoa kurssilla käsitellyn eliöryhmän luokittelun perusteet ja pystyy määrittämään näyteyksilöt tarpeelliselle tasolle
- osaa käyttää tärkeimpien eliöryhmien määrityskaavoja, hallitsee itse määritystyön ja osaa näytteiden käsittelyn
- tunnistaa eliöistä määrityksessä käytettävät morfologiset piirteet
- osaa kuvailla tutkittavien eliöiden biologian ja ekologian pääpiirteet

Esitietojen kuvaus

Lajintuntemuksen peruskurssit.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Läsnäolo opetustapahtumissa ja kurssin tehtävien tekeminen sekä tentti.

Opetus