ECOS1086 Luontotyypit (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Perehdytään kasvillisuustyyppien luokittelun teoriaan ja luokitellaan kasvillisuustyyppejä maastossa. Pääpaino opetuksessa on maastoharjoittelulla ja maastossa tapahtuvalla opetuksella. Kurssilla käydään läpi kaikki kasvipeitteiseen maanpinnan kasvillisuustyypit, mutta pääpaino kurssilla on metsätyyppien, perinnebiotoppien ja suotyyppien luokittelussa.


Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija:
  • osaa Suomessa esiintyvien luontotyyppien keskeiset rakenteelliset piirteet
  • kykenee tunnistamaan maastossa kasvillisuustyyppin indikaattorilajiston
  • kykenee kasvilajiston perusteella kirjallisuuden avulla nimeämään luontotyypin ja luokittelemaan kasvipeitteistä maa-alaa
  • tietää luokittelun taustalla olevan ekologisen teorian ja pystyy soveltamaan sitä luontotyyppien rajauksessa.

Lisätietoja

Kurssi vain suomeksi.

Esitietojen kuvaus

BENA2031 ja BENA2033 tai vastaavat aikaisemmat kurssit

Kirjallisuus

  • Hotanen ym. 2008. Metsätyypit – opas kasvupaikkojen luokitteluun. Karisto, 182s.; ISBN: 978-952-5694-22-2
  • Eurola ym. 2015. Sata suotyyppiä - Opas Suomen suokasvillisuuden tuntemiseen. Thule-instituutti, Oulangan tutkimusasema, Oulun yliopisto. Juvenes Print – Oulu. 112 s.; ISBN: 978-952-62-0891-6

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssi järjetetään joka toinen vuosi (syksy 2020, 2022).
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Maastokurssi, pakollinen läsnäolo koko kurssin ajan + hyväksytysti suoritettu maastotentti.

Opetus