ECOS1084 Yhteisö- ja ekosysteemiekologia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla perehdytään yhteisöjen monimuotoisuuteen vaikuttaviin tekijöihin, diversiteettiä selittäviin teorioihin ja ekosysteemien tuottavuuden, monimuotoisuuden ja ympäristötekijöiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin.Kurssilla tutustutaan verkostoteoriaan ja biologisten verkkojen rakenteeseen.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • osaa ekosysteemiekologian keskeiset teoriat ja käsitteet
  • osaa kuvailla ekologisten verkkojen rakennetta ja hahmottaa verkon rakenteen ja vakauden välisen suhteen

Esitietojen kuvaus

Kandidaattia vastaavat opinnot.

Oppimateriaalit

Tieteelliset artikkelit.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssi järjetetään joka toinen vuosi (Kevät 2021, 2023).
Arviointiperusteet:
Kurssitentti (1-5) ja seminaari (hyväksytty/hylätty).
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Työskentelytavat:

Osallistuminen luentoihin, keskusteluun ja harjoitustöihin.

Opetus