ECOS1077 Ihmisen aiheuttamat valintapaineet (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Seuraavan kerran 2022-2023.

Kuvaus

Kurssilla syvennytään ihmisen toiminnan aikaansaavien evolutiivisiin muutoksiin eläin- ja kasvipopulaatioissa. Tavoitteena on oppia soveltamaan evoluutioteoriaa käytännön luonnonsuojelu- ja ympäristöongelmiin. Luennoilla perehdytään mm. metsästys- ja kalastusselektioon, ympäristön kemikalisoitumisen aikaansaamiin käyttäytymis- ja geneettisiin muutoksiin (pestisidit, herbisidit, lääkkeet, hormonit, GMO), valo- ja melusaasteeseen, domestikaatioon ja ionisoivan säteilyn lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutuksiin.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • tietää tärkeimmät antropogeneettiset riskit eläin ja kasvipopulaatioissa
  • osaa ennustaa ihmistoiminnan mahdollisia vaikutuksia populaatioihin
  • osaa suunnitella tutkimuksia ennusteiden toteutumisesta

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Seuraavan kerran 2022-2023 (kevät).
Arviointiperusteet:
Luennoille osallistuminen ja aktiivisuus (25 %) tehtävät ja harjoitukset (25%) seminaari (25%) ja tentti (25%)
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Luennot, käytännön harjoituksia, seminaari ja tentti. 2022-2023.

Opetus