ECOS1076 Luonnonsuojelu ja luonnonsuojelubiologia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Luennoilla käydään läpi luonnonsuojelun historiaa ja biologisen monimuotoisuuden uhkatekijöitä. Perehdytään luonnon monimuotoisuuden arvoihin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin. Valaistaan populaatioiden ja elinympäristöjen suojeluun ja elinympäristöjen hoitoon liittyviä käsitteitä ja lainalaisuuksia sekä pohditaan yhteiskunnan ja luonnonsuojelun intressiristiriitoja ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • ymmärtää että luonnonsuojelubiologia on arvopohjainen monialainen tieteenala, jonka keskeisenä tavoitteena on käytäntöön sovellettavan tiedon tuottaminen
  • osaa hahmottaa kuinka luonnonsuojelubiologia pohjautuu ekologian ja evoluution ymmärtämiseen
  • tiedostaa vakavimmat luonnon monimuotoisuuden uhat ja alkaa ymmärtää niiden taustalla toimivia ekologisia ja evolutiivisia mekanismeja
  • osaa ekologisesti perustella yhteiskunnassamme yleisimmin käytössä olevia käytännön luonnonsuojelu- ja luonnonhoitotoimia
  • ymmärtää käytännön luonnonsuojelun päätöksenteon monitahoisuuden ja hahmottaa suomalaisen luonnonsuojeluhallinnon eri toimijoiden tehtäviä.

Lisätietoja

Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kandidaatintutkintoonsa kurssin EKOA302 Luonnonsuojelubiologia ja ympäristönhoito korvaavat tämän kurssin joko ECOS1085 Ympäristövaikutusten arvioiminen ja maankäytön suunnittelu -kurssilla tai EKOS305 Boreaalisen havumetsävyöhykkeen monimuotoisuus ja eryityispiirteet -kurssilla.

Kirjallisuus

  • Primack, Richard B. (2010): Essential of conservation biology

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjan Primack: Essentials of conservation biology. 4th edition kappaleista suomenkieliset tiivistelmät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Luennot, luennolla tulevat tehtävät sekä tentti.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta