ECOS1074 Ekologian ja evoluutiobiologian kokeelliset menetelmät (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kokeellisen tutkimuksen filosofia yleensä ja suhteessa muihin tutkimusmenetelmiin. Kokeiden yleinen rakenne, ja erikoispiirteet eri tutkimusalueilla ja tasoilla geeneistä yhteisöihin. Kokeiden rakenteen, toteutuksen ja analysoinnin suunnittelu.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • ymmärtää kokeellisen tutkimuksen merkityksen tieteelliselle tutkimukselle
  • osaa asettaa hypoteeseja ja johtaa hypoteeseista ennusteita ja testattavia kysymyksiä
  • osaa suunnitella ekologian- ja evoluutiobiologian alan kokeita
  • tunnistaa ja osaa analysoida perusheikkoudet sekä kokeellisen menetelmän rajoitteet ja osaa antaa ratkaisuja heikkouksien korjaamiseksi

Esitietojen kuvaus

Esitiedot: hyväksytty LuK-tutkielma.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Seminaarityö hyväksytty/hylätty, tentti (arvio 1-5)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Luennot, seminaarityön teko ja esittämien sekä keskustelu muiden opiskelijoiden seminaaritöistä, ja tentti

Opetus