ECOS1072 Evoluutio (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kirjatentin vaihtoehtona tästä kurssista myös seminaari, joka toinen vuosi, syksy 2021 ja 2023.

Kuvaus

Evoluutiobiologia tutkii elämän historiaa ja prosesseja, jotka johtavat lajien syntyyn ja selittää sekä ennustaa, miten eliöt sopeutuvat ympäristöönsä. Evoluutioteoria on koko biologian alan kattoteoria ja sen tutkimus luo pohjan mm. molekyylibiologialle, luonnonsuojelubiologialle, kehitysbiologialle ja paleontologialle. Evoluution ymmärtäminen auttaa myös monille muilla tieteenaloilla kuten esimerkiksi lääketieteessä (esim. tautien ja antibioottireistenssin evoluutio), maatalous, tuholaisten torjunta, metsätalous ja vesiviljely. Perusymmärrys evoluutiobiologiasta on siis oleellista jokaiselle riippumatta siitä erikoistutko alaan tulevaisuudessa tai et.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
 • ymmärtää ja osaa selittää syvällisesti evoluutio prosessin ja luonnonvalinnan mekanismit
 • tiedostaa hyvin fenotyyppisen ja geneettisen vaihtelun merkityksen populaatioiden adaptiivisuudessa
 • osaa määritellä ja selittää perinnöllisyyden käsitteen syvällisesti
 • ymmärtää, että valintaa tapahtuu monessa muodossa.
 • ymmärtää ympäristötekijöiden ja perintötekijöiden olevan vuorovaikutuksessa
 • ymmärtää kvantitatiivisen genetiikan, populaatiogenetiikan ja genomiikan perusteet.
 • ymmärtää ja osaa selittää adaptaation mekanistisesti
 • tiedostaa ja osaa selittää, että kaikki evoluutio ei tapahdu adaptaation kautta.
 • ymmärtää syvällisesti lajikäsitteen ongelmat
 • ymmärtää ja osaa selittää lajiutumiseen johtavat yleisimmät mekanismit ja adaptiivisen radiaation
 • osaa selittää pääpiirteet elämän historiasta (mm. massasukupuutot)

Esitietojen kuvaus

BENA2004, BENA2005, BENA2024 tai vastaavat opinnot

Kirjallisuus

 • Douglas J. Futuyma and Mark Kirkpatrick 2017, Evolution, 4th Edition. 978-1-6053-5740-9

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
The seminar is offered every second year, autumn 2021 and 2023.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen, seminaari syksy 2021 ja 2023 (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Hylätty <50% pisteistä, 1 = 50%; 2=60%. 3=70%,4=80% ja 5=90% pisteistä
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Viikottaiset tapaamiset, viikottaiset kotiesseet ja monivalintatehtävät,

Kirjallisuus:
 • Futuyma & Kirkpatrick "Evolution", 4th edition
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttissä arvioidaan kolme argumentoitua esseetä (ohjepituus 3-4 sivua). Kunkin esseen maksimipistemäärä on 6 pistettä. Tentin hyväksymisraja on 9 pistettä. 1=9-10 pistettä, 2= 11-12 pistettä, 3= 13-14 pistettä, 4= 15-16 pistettä ja 5 = 17-18 pistettä.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

eExam

Opetus