DGKA1001 Hankintatoimen ja toimittajasuhteiden johtaminen kaupan alalla (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Opintojakso sisältää strategisen hankintatoiminnan tärkeimmät peruskäsitteet ja vastuulliseen toimittajahallintaan liittyvät prosessit. Opintojakson aikana perehdytään hankintatoiminnan tärkeisiin osa-alueisiin erityisesti kaupan alan kontekstissa. Opintojaksolla käsitellään hankintatoiminnan taloudellisia tavoitteita ja asemaa liiketoiminnassa, hankintastrategiaa ja ulkoistamista, sekä toimittajasuhteiden hallintaa vastuullisuuden ja riskien hallinnan näkökulmista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää strategisen hankintatoimen merkityksen kaupan alan kontekstissa. Opiskelija osaa analysoida hankintojen vaikutusta yrityksen kannattavuuteen ja ymmärtää hankintojen kokonaiskustannusajattelua. Opiskelija tuntee hankintaprosessin vaiheet ja tunnistaa hankintastrategian keskeiset käsitteet. Opiskelija pystyy vertailemaan ja arvioimaan toimittajasuhteita vastuullisen hankintatoimen ja riskienhallinnan näkökulmista.

Lisätietoja

Opintojakso on osa Digitaalisen kaupan opintokokonaisuutta (https://kauppa.fi). Tämän opintojakson järjestämisestä vastaa LUT. 

Esitietojen kuvaus

Esitietoina kaikille Digitaalisen kaupan opintokokonaisuuden opintojaksoille on YTTP1120 Markkinoinnin perusteet

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Verkkokurssi. Videoluentoja 10 h, valmistautuminen luennoille 10 h. Itsenäinen opiskelu, Moodle-tentit ja -tehtävät 100 h. Harjoitustyön tekeminen ja kirjallisen raportin laatiminen 40 h. Kokonaismitoitus yhteensä 160 h. Arvostelu 0-100 pistettä. Moodle-tentit 80%. Harjoitustyö 20%.
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus