CMBS1108 Virologian jatkokurssi (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssi keskittyy virusten ja solujen vuorovaikutuksiin, bakteerifageihin ja geeniterapiaan.

Kuvaus

Kurssilla keskitytään ajankohtaisiin ja kiinnostaviin virusaiheisiin. Virus-soluvuorovaikutusosuudessa tarkastellaan viruksen lisääntymiskierron yksityiskohtaisia vaiheita isäntäsolussa käyttäen esimerkkinä malliviruksia. Faagiosuudessa keskitytään niiden ominaisuuksiin ja käyttöön antibioottien korvaajina bakteeritautien hoidossa. Kurssilla tuodaan esiin myös vastikään löydetyt suuret virukset, paneudutaan virusten rooliin geeniterapiassa ja syövän synnyssä.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

On perehtynyt seuraaviin keskeisiin virologian aihealueisiin:

· Virusten ja solujen vuorovaikutus viruksen lisääntymiskierron aikana

· Bakteerifagien toiminta ja niiden käyttö bakteeritautien parantamisessa

· Virusten käyttö geeniterapia vektoreina ja syövän hillitsemisessä

· Suuret virukset ja niiden lisääntyminen

· Virusten rooli syövän synnyssä

· On harjaantunut esittämään kysymyksiä luennon aikana

· On oppinut toimimaan ryhmässä

· On harjaantunut puolustamaan mielipiteitään väittelytilanteessa

Esitietojen kuvaus

BENA2006 Virologia, BENA2017 Solubiologia

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Julkaisut, opettajien laatimat ohjeet (essee, esitelmä, arviointi, väittely)

Kirjallisuus

  • Madigan, M.T., et al. (2018), Brock, Biology of microorganisms, 15. painos (tai 14.) Pearson Education Inc., ISBN-13: 978-0134261928. Kappaleet 8 ja 10 (8,9)
  • Madigan, M.T., et al. (2018), Brock, Biology of microorganisms, 15th edition (or 14th edition) Pearson Education Inc., ISBN-13: 978-0134261928. Chapters 8 and 10 (8,9)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Järjestetään joka toinen lukuvuosi (2021, 2023)
Arviointiperusteet:
Suoritus koostuu seuraavista osista: 1) Luennoilla kysytyt kysymykset (0-3 pistettä, 1 piste/kysymys), 2) Essee (0-3 pistettä) 3) Harjoitukset (0-3 pistettä) 4) Väittely (0-3 pistettä) Arvosana: 1-5 (minimi 6 pistettä/ maksimi 12 pistettä)
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus