BMES007 Pro gradu-seminaari II (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opinnäytetyön edistymisen raportointi ja valmiin työn esittäminen.

Kuvaus

Sisältö

Opinnäytetyön edistymisen raportointi ja valmiin työn esittäminen

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaariin. Valmiin opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:

• perustella tutkimusaineiston analyysissä käyttämiään tapoja ja menetelmiä ja niiden mahdollisia virhelähteitä

• esittää ja tulkita tutkimustuloksia kriittisesti ja loogisesti

• perustella ja puolustaa omia tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä

• hyödyntää oman tieteenalansa tutkimus- ja analysointimenetelmiä tutkimusongelmien ratkaisemiseksi

• kirjoittaa tutkielman menetelmä- ja tulososiot selkeäksi ja johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi havainnollistaen esitystään kuvin ja taulukoin

• kirjoittaa tutkielman pohdinnan ja johtopäätökset loogisesti eteneväksi, selkeäksi kokonaisuudeksi

• puolustaa omaa pro gradu tutkielmaa

• arvioida ja annetaan rakentavaa palautetta muiden opiskelijoiden töistä

Lisätietoja

5. syksy ja kevät. Opetus etänä syyslukukaudella 2021.

Esitietojen kuvaus

Edeltävät opinnot:
BMES003 Biomekaniikan tutkimusmetodiikka
BMES006 Pro gradu -seminaari I

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen seminaareihin. Valmiin opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus