APEA512 Omakohtainen opettajuus - harjoittelu II (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

dialoginen opetus ja ohjaus TAI

tarinalliset menetelmät TAI

pedagoginen johtaminen TAI

kokemuksellinen oppiminen TAI

kulttuurienvälisyys TAI

voimauttava valokuva TAI

muu opetusohjelmassa mainittu teema

Suoritustavat

oppimistehtävät, Kevätsäröt l. hyviin käytänteisiin tutustuminen (35 t), kontaktiopetusta (30 t) sisältäen opetuskokeilun, opetuskokeiluraportti, opetusfilosofia. Lukuvuosittaiset muutokset ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
hahmottaa valinnaisen teeman teoreettisen perustan ja sen erilaiset sovellusmahdollisuudet
soveltaa tarkoituksenmukaisella tavalla valinnaista teemaa omassa opetuksessaan/ohjauksessaan
perustella tekemänsä sisältö- ja työmuotovalinnat teoreettisesti
sopeuttaa omaa käyttäytymistään ja toimintaansa erilaisten oppijoiden tarpeisiin
arvioida omaa toimintaansa ja asettaa edelleen tavoitteita andragogina/aikuiskouluttajana kehittymiselleen

Esitietojen kuvaus

Opintojakso tarkoitettu ainoastaan aikuiskouluttajan pedagogisiin opintoihin valituille.

Oppimateriaalit

Valinnaisiin teemoihin liittyvä opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali (3 teosta).

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus