VKTAIN Varhaiskasvatustieteen aineopinnot (35+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Monitieteinen lapsuudentutkimus; kehitysteoriat; leikin teoriat ja leikin merkitys oppimisessa; lapsen kehityksen ja oppimisen ongelmat ja tuki; ryhmäilmiöt; pedagoginen asiantuntijuus; varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat; pedagoginen suunnittelu, ohjaus ja arviointi; kasvatusyhteistyö; pedagoginen kehittämistyö; laadullisen ja määrällisen tutkimuksen lähestymistavat ja perusoletukset; tutkimusetiikka; tutkimusprosessin vaiheet; empiirinen tutkielma.

Osaamistavoitteet

Varhaiskasvatustieteen aineopinnoissa laajennetaan ja syvennetään perusopinnoissa omaksuttuja tietoja, taitoja ja osaamista. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee keskeiset lapsen kehityksen tukemisen periaatteet

  • ymmärtää lapsuuden ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan yhteiskunnalliset ja kulttuuriset lähtökohdat

  • osaa ottaa toimintansa lähtökohdaksi lasten oikeudet, osallisuuden, kulttuurisen moninaisuuden ja lasten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät

  • ymmärtää työyhteisön ryhmäilmiöitä ja osaa käyttää laaja-alaisia vuorovaikutustaitoja

  • hallitsee varhaiskasvatuksen tutkimuksessa käytettävän käsitteistön

  • osaa hankkia, arvioida ja soveltaa varhaiskasvatusta koskevaa tieteellistä tietoa

  • tuntee keskeiset varhaiskasvatuksen tutkimustraditiot ja tiedonhankintamenetelmät sekä osaa laatia ohjatusti tieteellisen tutkielman.

Esitietojen kuvaus

Kasvatustieteen, varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot.

Rakenne

Valitse kaikki (35 op)