Terveystieteiden opettajankoulutuksen maisteriohjelma (fysioterapia)

Tutkintonimike:
Terveystieteiden maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120–147 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Terveystieteiden opettajankoulutuksen maisteriohjelma (fysioterapia pääaineena) kouluttaa osaajia laaja-alaisiin koulutus- ja asiantuntijatehtäviin. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, tutkia ja kehittää terveys- ja kuntoutusalan koulutusta sekä aikuisten oppimiseen, opettamiseen ja ohjaamiseen kohdistuvaa työtä. Koulutus perustuu uusimpaan tutkimustietoon ja vastaa muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Maisteritutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet toimia alansa kotimaisissa ja kansainvälisissä koulutus- ja asiantuntijatehtävissä. Ohjelmassa on laaja-alainen aikuiskoulutuksen näkökulma, jossa tehdään yhteistyötä kasvatustieteiden laitoksen kanssa.


Valmistuvan terveystieteiden opettajan osaamisalueet

 • Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan tieteellinen & ammatillinen opettajan osaaminen
 • Pedagoginen osaaminen
 • Eettinen osaaminen
 • Kulttuurinen osaaminen
 • Vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkosto-osaaminen
 • Hallinto- ja työhyvinvointiosaaminen
 • Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen
 • Tutkimusmenetelmällinen osaaminen
 • Kestävä innovaatio- ja ennakointiosaaminen
 • Jatkuva osaamisen kehittyminen

Osaamistavoitteet

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija
 • ymmärtää kuntoutukseen ja fysioterapiaan ja/tai opettajan työhön ja työyhteisöön sekä yhteiskunnan tarpeisiin liittyviä ja kestävään kehitykseen pohjautuvia tutkimus- ja kehittämistarpeita
 • osaa kriittisesti, eettisesti ja innovatiivisesti tutkia, arvioida, suunnitella ja kehittää fysioterapiaa ja kuntoutusta, alan koulutusta sekä opettajan työtä
 • osaa kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti soveltaa alansa tutkimusmenetelmiä sekä arvioida tutkimusprosesseja ja tiedon luotettavuutta
 • osaa tuottaa tieteellisesti perusteltua tietoa ja materiaalia työelämän tarpeisiin ja implementoida parhaita fysioterapia-, kuntoutus- ja koulutuskäytänteitä
 • osaa viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin toimia kulttuurisensitiivisesti alansa asiantuntijana monitieteisissä työryhmissä ja yhteistyöprojekteissa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja hallinnoida tieteellisesti perusteltuja hankkeita, jotka edistävät fysioterapiaa, kuntoutusta ja alan koulutusta
 • osaa kriittisesti arvioida osaamistaan fysioterapian, kuntoutuksen ja/tai koulutuksen asiantuntijana ja ymmärtää tieteellisen, käytännöllisen ja eettisen osaamisen tärkeyden
 • osaa jatkuvasti arvioida ja kehittää osaamistaan suhteessa työelämän tarpeisiin ja on saanut valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen

Rakenne

Valitse väh. 120 op