TKAS131 Taidekasvatuksen klassikoita I (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Perehtyminen taidekasvatuksen tradition muodostumiseen tai sen painotuksiin merkittävästi vaikuttaneiden ajattelijoiden keskeisiin kirjoituksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee taidekasvatusajattelun muutamat keskeiset klassikot ja tunnistaa heidän ajattelunsa tuoreuden suhteessa omaan aikaansa
  • osaa erotella ajattelun keskeiset sisällöt ja analysoida niiden sidokset tekstin tyyliin ja lajiin
  • tunnistaa klassikoiden vaikutukset myöhempään ajatteluun
  • osaa suhteuttaa klassikoiden ajattelun taidekasvatuksen alalla tällä hetkellä käytäviin keskusteluihin.

Kirjallisuus

  • von Schiller, Friedrich: Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta (Über die Ästhetische Erziehung des Menschen in eine Reihe von Briefen 1795). Helsinki : Tutkijaliitto 2013.
  • Dewey, John: Taide kokemuksena (Art as Experience, 1934). Tampere : Niin & näin 2010.
  • Read, Herbert: Education Through Art. London : Faber and Faber 1958.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (essee) (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus