TKAS121 Taiteen ja kulttuurin teoria I (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Taiteen ja kulttuurin ajankohtaisen teorian ja tutkimuksen erityisalueet, esim. teemat, näkökulmat, tutkimusalat, suuntaukset. Harjaantuminen tiedonhaussa ja tieteellisessä kirjoittamisessa. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • omaa jäsentyneen käsityksen muutamasta omalle tutkimustyölleen relevantista taiteen tai kulttuurin tutkimuksen osa-alueesta
  • osaa kytkeä tutkimuskirjallisuutta tutkimusongelmiin hedelmällisellä tavalla
  • osaa hahmottaa ja arvioida tietyn alueen tieteellistä keskustelua ja suhteuttaa uusia tutkimuksia aiempiin
  • hallitsee tiedonhaun sekä tieteellisen kirjallisuuskatsauksen periaatteet ja käytännöt.

Oppimateriaalit

Monografioita ja/tai artikkeleita valitulta aihealueelta; sovitaan tentaattorin kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (essee) (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus