TKAS112 Lähestymistapoja tutkimukseen II (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Menetelmäosaamisen syventäminen. Perehtyminen joko laadullisen tutkimuksen periaatteisiin, lähestymistapoihin ja tutkimusmenetelmiin, taiteellisen tutkimuksen tavoitteisiin ja käytäntöihin, tai kulttuurin ja taiteen filosofisen tutkimuksen menetelmiin. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää tutkimusongelman, teoreettisen viitekehyksen, tutkimusmenetelmän ja tulosten sidoksen
  • osaa valita ja soveltaa tutkimukselleen relevantin tutkimusmenetelmän tai -menetelmät
  • osaa perustella metodologisia sekä tutkimuseettisiä valintojaan ja kriittisesti pohtia niiden soveltamista.

Esitietojen kuvaus

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen seminaarin aloittamista tai sen aikana.

Kirjallisuus

  • Pöysä, Jyrki; Järviluoma, Helmi; Vakimo, Sinikka (toim.): Vaeltavat metodit. Joensuu, Helsinki: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura 2010.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (essee) (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus