TKAS111 Lähestymistapoja tutkimukseen I (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Humanistisen tutkimuksen periaatteet, tieteellinen argumentaatio, tutkimusetiikka ja eettinen harkinta, tulkinnan ja ymmärtämisen problematiikka.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee ihmistieteiden filosofian periaatteet,
  • hallitsee tieteellisen argumentaation,
  • osaa problematisoida ja soveltaa tutkimusetiikan ja tulkinnan kysymyksiä,
  • osaa asettaa muiden tutkimuksia tieteenfilosofiseen viitekehykseen ja tarkastella niitä tutkimusetiikan näkökulmasta,
  • osaa tarkastella ja arvioida omaa asemaansa tutkijana osana tutkimusta.

Lisätietoja

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen seminaarin aloittamista tai sen aikana.

Esitietojen kuvaus

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen seminaarin aloittamista tai sen aikana.

Kirjallisuus

  • Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa ; Heinlahti, Kaisa: Mitä on tutkimus?: argumentaatio ja tieteenfilosofia. Helsinki : Gaudeamus 2006.
  • Hallamaa, Jaana & al. (toim.): Etiikkaa ihmistieteille. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2006.
  • Varantola, Krista & al. (toim.): Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsittely Suomessa. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012. https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
  • https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (essee) (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus