TKAS1101 Taide ja mieli (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Tarkasteltavia ilmiöitä ovat esimerkiksi esteettinen kokemus, taiteellinen työskentely, taiteellinen tutkimus sekä näiden osana mielikuvitus ja luovuus, ilmaisu ja merkitys tai kehollisuus, vastavuoroisuus ja intersubjektiivisuus. Ilmiöitä tarkastellaan osana taidemaailmaa tai laajemmin ja hyödynnetään tutkimusta monitieteisesti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee taiteen ja mielen suhdetta käsittelevän tutkimustradition kansainvälisesti keskeisiä suuntauksia
  • osaa arvioida aihetta koskevaa tutkimusta
  • osaa analysoida ja arvioida taiteen ja kulttuurin ilmiöitä tästä näkökulmasta
  • omaa syventyneen käsityksen monitieteisen ja/tai poikkitieteellisen tutkimuksen eduista ja haasteista.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:
Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (essee tai lukupiiri) (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:
Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus