TAHS410 Tutkielmaan liittyvä sisältöasiantuntemus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Oman oppialan viestinnällisiin konventioihin ja tekstityyppeihin tutustuminen ja niiden analysointi sekä omasta tutkimusalueesta hankitun asiantuntijuuden syventäminen ja jakaminen itsenäisenä työskentelynä (esimerkiksi luennon tai esitelmän valmistelu, artikkelit tai muu tieteellinen tai populaari, julkaiseminen, työllistymissuunnitelmat sekä niiden arviointi).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa käyttää, hyödyntää ja kartuttaa oman alansa tietovarantoja
  • kykenee syventämään, laajentamaan ja soveltamaan tutkielma-aiheensa sisältöihin liittyviä osa-alueita
  • tunnistaa ja osaa analysoida alaan liittyviä viestimisen muotoja ja konventiota sekä soveltaa niitä valikoiden työssään
  • hallitsee akateemisen julkaisemisen konventiot ja osaa viestiä asiantuntevasti tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella
  • tunnistaa asiantuntijuutensa tarjoamat mahdollisuudet työelämässä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäiseen työskentelyyn perustuvat oppimistehtävät. Suositellaan suoritettavaksi maisterintutkielman laatimisen aikana.

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus