TAHS122 Taiteentutkimuksen visuaalinen analyysi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Perehdytään taidehistorian, taiteentutkimuksen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen aloilla käytettyihin visuaalisen aineiston tulkintatapoihin ja analyysimenetelmiin sekä arvioidaan niiden soveltumista yksittäisiin tutkimusaiheisiin ja -ongelmiin. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • hallitsee visuaalisen aineiston keskeiset tulkinnalliset käytännöt ja analyysimenetelmät
  • osaa valita ja soveltaa kriittisesti tutkimusalaansa sopivia visuaalisen analyysin menetelmiä
  • osaa hyödyntää visuaalisen analyysin mahdollisuuksia edelleen tutkimuksessa ja soveltaa ja jakaa osaamistaan erilaisissa toimintaympäristöissä
  • tunnistaa visuaalisuuteen liittyvät eettiset reunaehdot koskien kuvattuja ja kuvaajia.
  • tunnistaa oman osaamisensa vahvuuksia.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (essee) (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus

x

Tentti (henkilökohtainen e-tentti) (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Opetus