TAHS1203 Suomalainen puuarkkitehtuuri (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Perehdytään suomalaiseen puuarkkitehtuuriin ja puurakentamiseen ilmiönä ja tutkimuskohteena.  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee suomalaisen puuarkkitehtuurin ja puurakentamisen tutkimuksen pääpiirteet
  • osaa analysoida puuarkkitehtuurin ja siihen liittyvän rakennetun kulttuuriympäristön ajallisia ja paikallisia ilmiöitä
  • tuntee puuarkkitehtuurin ja -rakentamisen merkityksiä ja arvoja ja osaa soveltaa niitä historian ja nykypäivän näkökulmista,
  • ymmärtää puuarkkitehtuurin ja puurakentamisen kulttuuriset, sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset viitekehykset. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (verkko-opetus) (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Verkko-opetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus