TAHS1202 Ekskursio (5–10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Laitoksen organisoima, kohde-esittelyjä sisältävä ja taiteentutkimuksen asiantuntijuuden kehittymistä palveleva opintomatka, tai itse organisoitu opintomatka, joka täyttää yhdessä vastuuopettajan kanssa ennalta sovitut kriteerit.

Osaamistavoitteet

  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • on saanut syventävää tietämystä ekskursion kohteena olevan alueen taiteesta ja kulttuurista ja osaa soveltaa tietojaan erilaisissa työ- ja tutkimustehtävissä
  • osaa havainnoida ja dokumentoida teoksia ja kulttuuriympäristöjä tutkimuskentällä ja tietää, miten niistä viestitään erilaisille yleisöille.
  • on perehtynyt kotimaisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuuriorganisaatioiden asiantuntijatehtäviin ja osaa tunnistaa niissä edellytettyjä työelämävalmiuksia.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (ekskursio) (5–10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Ei julkaistua opetusta