TAHS1201 Taidehistorian erityisala (5–10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Opiskelija valitsee yhden taidehistorian alan erikoistumisalueen. Erikoistumisen kohteena voi olla taidehistorian substanssiosaamiseen liittyvien valmiuksien kehittäminen kuten syventävä perehtyminen yhteen tieteenalan osa-alueeseen tai taiteen historian periodiin, tai käytännön tutkimuksen osa-alue, kuten aineiston tai tiedon hankinta, hallinta, dokumentointi, tallentaminen ja analyysi.


Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan yksi tarjolla olevista erikoistumisalueista (esimerkiksi yksi aineopintojen Taiteen periodit ja kulttuurit –opintojakson vaihtoehdoista tai muu myöhemmin ilmoitettava kokonaisuus).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on saavuttanut vahvan ja analyyttisen tietämyksen niistä taidehistorian käytänteistä tai taiteen historian osa-alueista tai periodeista, joihin hän on opintojaksolla keskittynyt,
  • osaa sijoittaa tietonsa taiteentutkimuksen kenttään ja soveltaa tietojaan monipuolisesti opinnoissaan ja omissa analyyseissaan
  • harjaantuu hyödyntämään opittuja taitoja erilaisissa työ- ja tutkimustehtävissä.

Lisätietoja

Tämä jakso on mahdollista tehdä 5-15 opintopisteen laajuisena. Sisussa vaihtuvalaajuisten jaksojen osat jäävät järjestelmän osasuoritusrekisteriin, josta ne kootaan käsin sitten kun kokonaissuoritus on valmis. Kun et enää tee tälle koodille lisäsuorituksia, pyydä koontia juha.teppo@jyu.fi, niin suoritus tulee näkyviin rekisteriin normaalisti. Sisuun on tulossa ominaisuus, jonka jälkeen koontipyynnöt voidaan lähettää suoraan Sisusta.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan 5-10 opintopistettä.
Valitaan epäluku osaa
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Ei julkaistua opetusta
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

esseen aiheesta sovitaan vastuuopettajan kanssa

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus