TAHS112 Tutkielmaa tukeva teoria (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Opintojakso tukee maisterintutkielman suunnittelua ja toteutusta johdattamalla tutkielman aiheeseen soveltuvaan teoreettiseen kirjallisuuteen, hahmottamalla teorian merkitystä tutkimuksessa sekä avartamalla teoreettista tietämystä ja näkemystä oman tutkimuksen laadusta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa pohtia kriittisesti teorian osuutta ja merkitystä tutkielmassaan,
  • osaa valita tutkielmansa teoreettisia näkökulmia tukevaa kirjallisuutta,
  • osaa oman tutkimuksensa kontekstissa perustella metodologisia ja eettisiä valintojaan.

Lisätietoja

The language of instruction will be stated in the syllabus

Esitietojen kuvaus

Maisterintutkielman aihealue on hyvä olla selvillä kurssin alkaessa, jotta kurssista saa parhaan hyödyn.

Oppimateriaalit

Kurssin aikana opiskelija seuloo teoreettista kirjallisuutta maisterintutkielmaansa soveltuvaan teoreettiseen viitekehykseen ja valitsee kirjallisuuden kurssitehtävään. Kurssitehtävän kirjallisuus vaihtelee laajuudeltaan tavoitteiden, vaikeusasteen ja kielen mukaan (keskimäärin 3 monografiaa, 15 artikkelia tai 400-500 sivua; monografian voi vaihtaa 4-5 artikkeliin). Lopullinen kurssitehtävään käytettävä kirjallisuus ja sen määrä sovitaan kurssin aikana opettajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (essee) (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus

x

Tentti (henkilökohtainen e-tentti) (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Opetus