TAHS1102 Taiteentutkimuksen aineistot (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Opintojaksolla opiskelija tutustuu oppialan keskeisiin aineistotyyppeihin ja niiden käyttöön sekä oman asiantuntemuksen kehittämisen kannalta keskeisiin aineistoihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa etsiä, koota ja käsitellä taidehistorian alan tyypillisiä tutkimusaineistoja
  • tuntee taidehistorian alan keskeiset aineistot sekä ymmärtää käyttämiensä aineistojen luonteen ja mahdollisuudet
  • osaa noudattaa aineiston kokoamisessa ja käsittelyssä eettisiä ja kestäviä periaatteita ja tallentaa aineistoa kokoelmiin ja arkistoihin asianmukaisesti
  • osaa laatia aineistonhallintasuunnitelman. 

Esitietojen kuvaus

Suoritetaan maisteriopintojen 1. vuonna.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (essee) (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus