STOS413 Gerontologinen sosiaalityö (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Sosiaalityön syventävien opintojen jakso. Opiskelija valitsee tehtäväkenttien jaksoista yhteensä kaksi jaksoa.

Kuvaus

Gerontologisen sosiaalityön käsitteet ja teoriat, ajankohtainen tutkimus sekä käytännöt moniammatillisissa ja muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää ymmärrystään gerontologisen sosiaalityön asiantuntijuudesta ja käytännöistä sekä omaksuu uutta tutkimustietoa ikäihmisen asiakkuudesta muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Opiskelija osaa tarkastella sosiaalisen toimintakyvyn ja toimijuuden merkitystä asiakastyössä ja osana palvelujärjestelmän kehittämistä.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Kirjallisuus

  • Seppänen, Marjaana, Antti Karisto & Teppo Kröger (toim.) (2007): Vanhuus ja sosiaalityö: sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. PS-kustannus. (ISBN 978-952-451-153-7)
  • Ray, Mo & Judith Phillips (2012): Social Work with Older People. 5th edition. Palgarve Macmillian. (ISBN 978-0-230-30047-7 paperback)
  • Pirhonen, Jari (2017): Good Human Life in Assisted Living for Older People: What the residents are able to do and be. Tampereen yliopisto, Acta Universitatis Tamperensis 2272. Väitöskirjan yhteenveto-osa. ss. 3-83. (ISBN 978-952-03-0415-7 nidottu ISBN 9789520304164 verkko)
  • Virkola Elisa (2014): Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja – muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 491. Väitöskirja. Saatavilla verkossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5568-7 (ISBN 978-951-39-5567-0 nidottu ISBN 978-951-39-5568-7 verkko)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Essee
Arviointiperusteet:
Esseen hyväksytty suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Tentti
Arviointiperusteet:
Tentin hyväksytty suorittaminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

eTentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus