PSYS3305 Lasten psykoterapia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Tutustuminen lasten psykoterapiaan, sen terapeuttisiin sovelluksiin ja työmenetelmiin. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee lasten psykoterapian keskeiset käsitteet ja tuntee eri terapiasuuntauksia ja –ohjelmia. Opiskelijalla on valmiudet ohjauksen alaisena soveltaa opittuja menetelmiä.

Lisätietoja

Vain psykologian maisterin tutkintoa suorittaville.

Oppimateriaalit

SCHULMAN, KALLAND, LEIMAN, & SILTALA (TOIM) (2007). Lastenpsykoterapia ja sen vuorovaikutukselliset ulottuvuudet. Therapeia-säätiö.

RANTA, K., FREDRIKSON, J., KOSKINEN, M., & TUOMISTO, M. (2018) (toim.). Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat. Duodecim Kustannus.

Tentaattorin erikseen ilmoittama kirjallisuus, omassa esityksessä tarvittava kirjallisuus.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Luennot, esitykset, kirjallinen työ ja kirjallisuus. Pakollinen läsnäolo. Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön ja esitykseen perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Opetusajankohta:
Periodi 2, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan kirjalliseen työhön perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, harjoitukset ja kirjallisuus. Pakollinen läsnäolo.

Opetus