POMM1083 Suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikkaa seuraavista näkökulmista: kielen tilanteisuus ja variaatio, kielet ja identiteetti, kirjallisuus ja kulttuuri, tekstien tuottaminen ja tulkitseminen ja monilukutaito, oppijoiden tekstiympäristöt

Kieli- ja viestintäasiantuntijuuden kehittyminen

Työstetään kaikkia opettajaksi kehittymisen ydinosaamisalueita.

Osaamistavoitteet

  • ymmärtää kielen sosiaalisen ja tilanteisen luonteen sekä kielten merkityksen identiteettien rakentumisessa
  • osaa ohjata monimuotoisten tekstien tulkinta- ja tuottamisprosesseja oppijalähtöisesti oppimisen eri vaiheissa
  • osaa arvioida ja kehittää aktiivisesti omaa kieliasiantuntijuuttaan, esimerkiksi monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen taitoja

Oppimateriaalit

Erikseen sovittava oppimateriaali ja kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen, Kieli- ja viestintäasiantuntijuuden kehittäminen (itsenäinen työskentely) ja tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Kieli- ja viestintäasiantuntijuuden reflektointi (1.25 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (1.25 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus