POMM1073 Musiikkikasvatus (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Musiikillisen toiminnan, ilmaisun ja kuuntelun pedagogiikka, luovuus ja kulttuurikasvatus, omien musiikillisten tietojen ja taitojen kehittäminen. Opettajuuden reflektointi musiikin opettamisen näkökulmasta.


Kurssi sijoittuu kaikille seitsemälle ydinosaamisalueelle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • osaa käyttää ja soveltaa erilaisia musiikin pedagogisia työtapoja
 • tunnistaa ja käyttää luovasti musiikin elementtejä
 • osaa hyödyntää koulun opetussuunnitelmaa
 • ymmärtää terveen äänenkäytön merkityksen ja osaa ohjata sen käyttöä
 • osaa ohjata musiikillista ilmaisua ja luovaa keksintää laulaen, soittaen ja liikkuen
 • ymmärtää musiikin oppiaineita yhdistävänä ja oppimista syventävänä laaja-alaisena tekijänä
 • osaa nuotinluvun perusteet ja osaa hyödyntää musiikkikasvatusteknologiaa
 • osaa rytmi-, melodia- ja sointusoittimen käytön perusteita ja osaa säestää helppoja koululauluja sointumerkeistä ja nuoteista
 • osaa hyödyntää musiikkia osallistavana työvälineenä erilaisten oppijoiden kokonaisvaltaisen kasvun ja hyvinvoinnin tukena
 • osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä, hyödyntää musiikillisia valmiuksiaan, ottaa vastuun oman musiikkisuhteensa kehityksestä ja musiikkipedagogisen ajattelunsa reflektoinnista
 • ymmärtää luovuuden, esteettisen kasvatuksen ja kulttuurikasvatuksen merkityksen lapsen kehityksen näkökulmasta


Oppimateriaalit

Erikseen sovittava oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suurryhmä- ja pienryhmäopetus tulee suorittaa rinnakkain samana lukuvuonna.
Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen, opintotehtävien tekeminen ja näyttösuoritus.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Suurryhmäopetus (pedagogiikka) (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Pienryhmäopetus (soitto) (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus