OKLA1300 Työyhteisö ja yhteiskunta (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos, Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Yhteiskunnalliset kehystekijät
Yhteistoiminnallisuus
Työyhteisön kehittäminen, työssä oppiminen ja moniammatillinen yhteistyö
Yhteistyö perheiden ja muiden tahojen kanssa


Opettajan ydinosaamisalueista painottuvat 1. Eettinen osaaminen, 2. Tieteellinen osaaminen ja 4. Yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
  • integroida kokemuksiaan ja käsityksiään työyhteisön ja monialaisen palvelujärjestelmän tutkimiseen
  • tutkia työyhteisön ja yhteiskunnan ilmiöitä ja jäsentää niitä teoreettisten käsitteiden avulla
  • työskennellä yhteistoiminnallisesti monialaisessa yhteistyössä

Esitietojen kuvaus

Kasvatustieteen perusopinnot

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit ja kurssikirjallisuus sekä oppimistehtävän kirjallisuus ja tutkimusaineisto. Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali:

Kirjallisuus

  • Collinson, V. & Cook, T. F. 2007. Organizational learning. Improving learning, teaching, and leading in school systems. Thousand Oaks: SAGE. ISBN: 9781412916868
  • Seppänen, P., Kalalahti, M., Rinne, R. & Simola, H. (toim.). 2015. Lohkoutuva peruskoulu. Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura: Kasvatusalan tutkimuksia 68. ISBN: 9789525401707
  • Värri, V-M. 2018. Kasvatus ekokriisin aikakaudella. Tampere: Vastapaino. ISBN: 9789517686921

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen luentoihin ja seminaarityöskentelyyn pienryhmässä, oppimistehtävien teko ja/tai kirjallisuuden tenttiminen. Ilmiölähtöinen oppimistehtävä pienryhmässä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

luennot, seminaari, yksilö- ja ryhmätehtävät (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus