LPEA1102 Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Suomalainen kuntotestausjärjestelmä ja laadukkaan kuntotestauksen periaatteet.

Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn mittaaminen.

Mittaamisen ja testaamisen vasta-aiheet ja riskit.

Palaute, neuvonta ja motivoiva vuorovaikutus toimintakyvyn mittaamisessa ja kehittämisessä.

Fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmä Move! sekä moniammatillinen toimintakyvyn edistäminen koulukontekstissa.


Suoritustavat:

Aktiivinen osallistuminen opetukseen

Luennot 12 tuntia, harjoitukset 20 tuntia

Itsenäinen työskentely

Kirjallisen tehtävän toteuttaminen

Tentti (kirjallisuus, luennot ja kurssimateriaalit yhdessä paketissa)


Arviointiperusteet:

Luentojen, materiaalien ja kirjallisuuden tenttiminen 50 %

Kirjallinen tehtävä 50 % 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • tietää fyysisen toiminta- ja suorituskyvyn mittaamisen fysiologiset ja biomekaaniset taustatekijät.
  • ymmärtää toimintakyvyn mittaamiseen ja mittaustuloksiin liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä.
  • osaa toteuttaa fyysisen toimintakyvyn mittauksia.
  • tunnistaa mittaamiseen liittyviä virhelähteitä.
  • osaa tulkita mittaustuloksia ja niiden pohjalta antaa palautetta.
  • osaa hyödyntää mittauksia yksilön, ryhmän sekä yhteisön näkökulmista.
  • osaa suunnitella kehittämistoimenpiteitä toimintakyvyn eri osa-alueiden edistämiseksi.

Oppimateriaalit

Kari L. Keskinen, Keijo Häkkinen ja Mauri Kallinen (toim.): Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 174. Helsinki 2018. (338 s.)

Move! -verkkosivut (www.edu.fi/move)

Luennoilla jaettava materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus