KUMY3001 Opintojen suunnittelu I (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso johdattelee opiskelijat yliopisto-opintoihin ja portfolio-työskentelyyn.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen
ja ohjauskeskustelu.

Arviointiperusteet

80% osallistuminen kontaktiopetukseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen ja
osallistuminen ohjauskeskusteluun.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kandidaatin- ja maisterintutkinnon rakenteen sekä keskeiset opintojen suorittamiseen liittyvät toimintatavat ja terminologian
  • tuntee Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön ja sen asettamat oikeudet ja velvollisuudet
  • osaa suunnitella ja aikatauluttaa opintojaan ja tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman
  • tuntee opiskeluun liittyvät tiedonhankinnan perusteet ja
  • osaa arvioida valintojaan, osaamistaan ja kehittymishaasteitaan ja ymmärtää valintojensa merkityksen.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus