KUMP1004 Johdatus tutkimuksen tekemiseen (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään tutkimusprosessin kulkua ja prosessin eri vaiheiden suhdetta kokonaisuuteen. Lisäksi tutustutaan kulttuurintutkimuksessa käytettäviin menetelmiin ja
aineistoihin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi. Itsenäinen työskentely kirjallisten oppimistehtävien avulla erityistapauksissa mahdollinen.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjalliset tehtävät tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tunnistaa tutkimusprosessin eri vaiheet
  • tietää, miten tutkimuskysymykset, teoreettinen viitekehys, aineistot ja menetelmät ovat suhteessa toisiinsa ja asettuvat osaksi tutkimusprosessia
  • tuntee erilaisia laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä ja tutkimusaineistoja
  • tietää, mitä tarkoittaa tutkimusetiikka ja tunnistaa tutkimusprosessiin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja
  • osaa tiedonhaun perusteet.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettajat ilmoittavat oppimateriaalin. Kirjatenttinä suoritettaessa luetaan seuraavat kirjat:

Kirjallisuus

  • Jokinen, Arja ym. 2016: Diskurssianalyysi - Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö. Sivut 1-104.
  • Vilkka, Hanna 2007: Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Osa 1 (sivut 7-102).
  • Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli 2018: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Luvut 1<br />(sivut 13-63), 3 ja 4 (sivut 83-146).
  • Davies, Charlotte 2002: Reflexive Ethnography: a Guide to Researching Selves and Others.
  • Hämeenaho, Pilvi & Koskinen-Koivisto, Eerika (toim.) 2014: Moniulotteinen etnografia. Sivut<br />5-108.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus