KUMP1002 Kulttuurin käsite ja ilmiö (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson aikana tarkastellaan kulttuuria teoreettisena käsitteenä sekä kulttuurin asettumista, käyttöä ja merkitystä osana ihmisen arkea ja yhteiskunnallista toimintaa sekä yhteisöjä yhdistävänä ja erottavana tekijänä. Lisäksi pohditaan kulttuurin merkitystä menneisyyden ja nykyisyyden välisen suhteen muotoutumisessa. Käsiteltäviä teemoja ovat: kulttuuri ilmiönä, kulttuurinen muisti ja sen politiikat, kulttuurinen diversiteetti, kulttuuri ja talous, taide- ja kulttuuripolitiikka, kulttuuriperintö ja kerrottu kulttuuri.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi. Itsenäinen työskentely kirjallisten oppimistehtävien avulla erityistapauksissa mahdollinen.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjallinen työ tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjalliset tehtävät tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää kulttuurin monimuotoisuuden tieteellisenä, poliittisena ja toimintaa ohjaavana käsitteenä
  • ymmärtää kulttuurin käsitteiden erot ja yhtäläisyydet
  • osaa kriittisesti tarkastella kulttuurisia ilmiöitä ja niiden merkityksiä ja
  • hahmottaa, kuinka kulttuuri-käsitteitä käytetään tutkinto-ohjelman puitteissa tehdyssä tutkimuksessa ja lähitieteenaloilla.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettajat ilmoittavat oppimateriaalin.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus