KUMA2012 Soveltava kulttuurien tutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso käsittelee soveltavaa kulttuurien tutkimusta. Erityisesti perehdytään siihen, miten kulttuurien tutkimus tarjoaa ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti, lukupiiri tai oppimistehtävä).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tuntee soveltavan kulttuurien tutkimuksen periaatteet ja tarkoituksen
  • tunnistaa ajankohtaisia yhteiskunnallisia haasteita sekä sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia ongelmia (esimerkiksi eriarvoisuus, köyhyys, ympäristöongelmat, poliittiset ja uskonnolliset konfliktit, työttömyys, ihmisoikeusloukkaukset ja
  • kulttuuriperintökysymykset) ja
  • osaa soveltaa KUMU:ssa tehtävää tutkimusta ja osaamista käytännön ongelmien ratkaisemiseen.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettaja ilmoittaa oppimateriaalin. Kirjatenttinä suoritettaessa luetaan seuraavat kirjat:

Kirjallisuus

  • Kangas, Anita 2017: Removing Barriers. Participative and collaborativel cultural activities in<br />Kuulto action research. Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Fingerroos, Outi ym. 2017: Yhteiskuntaetnologia.
  • Hämeenaho, Pilvi ym. (toim.) 2018: Soveltava kulttuurintutkimus.
  • Satish, Kedia & van Willigen, John 2005: Applied Anthropology: Domains of Application.<br />Saatavana elektronisena julkaisuna.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus