KUMA2008 Etnografia, tutkimusetiikka ja aineistonhallinta (5–10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso käsittelee humanististen tieteiden näkökulmasta etnografisia tutkimusmenetelmiä, keruita, arkistoaineiston elinkaarta, aineistonhallintaa ja tutkimusetiikkaa. Kurssiin sisältyy
aineistonkeruu muistitietoprojektina ja arkistomatka Helsinkiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi (pääaineopiskelijat) tai itsenäinen työskentely
(kirjatentti tai oppimistehtävät).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa käyttää etnografisia tutkimusmenetelmiä suppeassa ja laajassa merkityksessä
  • tietää arkistoaineiston elinkaaren ja arkistolaitoksen rakenteen
  • osaa hyödyntää menetelmiä työelämälähtöisesti
  • on perillä tutkijan roolin merkityksestä ja
  • hallitsee tutkimusetiikan, hyvän tieteellisen käytännön, aineistonhallinnan jalupakäytänteet.

Lisätietoja

Jyväskylän yliopiston varsinaiset opiskelijat suorittavat jakson 10op laajuisena. HUMAKin opiskelijat suorittavat jakson 5op laajuisena toteutuksena.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettaja ilmoittaa oppimateriaalin. Kirjatenttinä suoritettaessa luetaan seuraavat kirjat:

Kirjallisuus

  • Kurki, Tuulikki (toim.) 2004: Kansanrunousarkisto, lukijat ja tulkinnat.
  • Jouhki, Jukka & Steel, Tytti (toim.) 2016: Etnologinen tulkinta ja analyysi.<br />Kohti avoimempaa tutkimusprosessia.
  • Fingerroos, Outi & Kurki, Tuulikki (toim.) 2008: Ääniä arkistosta: haastattelut ja tulkinta.
  • Aineistonhallinnan käsikirja. Elektroninen aineisto.
  • Kuula, Arja 2016: Tutkimusetiikka: aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Vain kaikille HUMAK-opiskelijoille sekä tekniikan alan opiskelijoille, jotka tekevät jakson (5op) osana KUMHUMKOK Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa –moduuli, Etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan (KUMU) -moduulia.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
x

Osallistuminen opetukseen 1 (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen 2 (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Suoritusohje: Kirjallinen oppimistehtävä (essee / pohdintatehtävä)

Tekninen muotoilu: 12 pistekoon Times New Roman tai vastaava, riviväli 1,5.

Palautus: Molemmat tehtävät palautetaan yhtenä docx tai pdf -tiedostona joustavasti kurssin vastuuopettajalle (oufinger@jyu.fi) 10.6. mennessä.

Tehtävänanto (kaksi osaa):

Osa 1: Kirjoita 5-6 sivun pohdinta aiheesta: Mitä etnografia tarkoittaa ja miten sitä toteutetaan kentällä? Mitä tarkoittaa äänen metafora? Nosta esille kirjossa käytettyjä tutkimuksellisia esimerkkejä, jotka koit itseäsi inspiroivina. Käytä lähteenä:

- Jouhki, Jukka & Steel, Tytti (toim.). 2016. Etnologinen tulkinta ja analyysi. Kohti avoimempaa tutkimusprosessia.

- Fingerroos, Outi & Kurki, Tuulikki (toim.). 2008. Ääniä arkistosta: haastattelut ja tulkinta.

Osa 2: Kirjoita 5-6 sivun pohdinta aiheesta: Mitä tarkoittaa tutkimusetiikka? Miten aineistonhallinta kytkeytyy onnistuneeseen kenttätyöskentelyyn? Mitä tarkoittavat henkilötiedot ja arkaluontoinen tieto (erityiset henkilötietoryhmät). Mitä sinun tulee huomioida suunnitellessasi haastatteluprojektia. Käytä lähteenä:

- Aineistonhallinnan käsikirja. https://www.fsd.tuni.fi/aineistonhallinta/fi/

- Kuula, Arja. 2016. Tutkimusetiikka: aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (10 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Voit palauttaa tehtävät yhtenä 10 op:n pakettina tai kahdessa 5 op:n erässä (vastaukset 1-3 ja 4-6). Palautus (pdf-, rtf- tai docx-muodossa) joustavasti: oufinger@jyu.fi Kaikissa vastauksissa tekninen muotoilu: (12 pistekoon Times New Roman tai vastaava, riviväli 1,5).

Palautus samalla myös plagiaatintunnistinohjelma Turnittimeen. Turnitin löytyy Moodlesta nimellä: Turnitin Fingerroos. Kurssiavain: Outsa. Ohje Turmittimen käyttöön löytyy täältä: https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/turnitin

Tehtävä 1

Kirjoita 4-5 sivua aiheesta: Mitä tarkoittaa äänen metafora? Mikä on arkiston ääni? Nosta esille kirjasta ne äänet, jotka olivat mielestäsi kiinnostaviummat. Lue kirja:

Fingerroos, Outi & Kurki, Tuulikki (toim.) 2008: Ääniä arkistosta: haastattelut ja tulkinta.

Tehtävä 2

Kirjoita 4-5 sivua aiheesta: Kansanrunousarkisto, lukijat ja tulkinnat. Ensimmäiseksi pohdi, mitä tarkoittaa, että aineisto toimii tutkimuksessa kulkuneuvona? Valitse sen jälkeen tarkasteltavaksi neljä SKS:n aineistoihin perustuvaa artikkelia. Pyri valitsemaan artikkelit niin, että niiden tautalla olevat aineistot ovat selkeästi eri aikakausilta. Millaisia ratkaisuja tutkijat ovat aineistoa valitessaan, rajatessaan ja analysoidessaan tehneet. Tehtävänä toisin sanoen on luonnehtia, millaisia kulkuneuvoja he mielestäsi käyttävät. Luettava kirja:

Tuulikki Kurki (toim.). 2004. Kansanrunousarkisto, lukijat ja tulkinnat.

Tehtävä 3:

Kirjoita 4-5 sivua aiheesta: Mitä etnografia tarkoittaa ja miten sitä toteutetaan kentällä? Analysoi kirjassa käytettyjä tutkimuksellisia esimerkkejä, jotka koit itseäsi inspiroivina. Luettava kirja:

Jouhki, Jukka & Steel, Tytti (toim.) 2016: Etnologinen tulkinta ja analyysi. Kohti avoimempaa tutkimusprosessia.

Tehtävä 4

Kirjoita 4-5 sivua aiheesta: Mitä tarkoittaa tutkimusetiikka? Miten aineistonhallinta kytkeytyy onnistuneeseen kenttätyöskentelyyn? Mitä tarkoittavat henkilötiedot ja arkaluontoinen tieto (erityiset henkilötietoryhmät). Mitä sinun tulee huomioida suunnitellessasi haastatteluprojektia tai oman maisterintutkielman aineiston keruuta. Käytä lähteenä:

Aineistonhallinnan käsikirja. https://www.fsd.tuni.fi/aineistonhallinta/fi/

Kuula, Arja 2016: Tutkimusetiikka: aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys.

Tehtävä 5

Kirjoita 4-5 sivua aiheesta: Mitä etnografinen valokuvaaminen mielestäsi tarkoittaa? Pohdi myös, mikä on sen merkitys etnologian ja antropologian tieteenaloille ennen ja nyt? Tehtäväsi on tutustua muutamaan eri aikoina tehtyyn, etnografista valokuvausperinnettä edustavaan teokseen. Lisäksi katso Ylen Elävästä arkistosta I. K. Inhaa käsittelevää materiaalia.

I. K. Inha: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/07/13/i-k-inha-kansallisvalokuvaaja

Kustaa Vilkuna ja Eino Mäkinen: Isien työ Veden ja maan viljaa Arkityön kauneutta. Useita painoksia.

Outi Fingerroos ja Matleena Jänis. 2016. Guadalupen ihme.

Tehtävä 6

Kirjoita 4-5 sivua aiheesta: Tarkastele valokuvakokoelmien hallinnan kysymyksiä arkistoaineiston elinkaaren näkökulmasta. Mitä selkeitä vaiheita kuva-aineiston tallennuksessa on, jos oletetaan, että olet ollut itse kuvaajana kenttätyöolosuhteissa.

Anne Isomursu. 2016. Kuvansa kullakin. Valokuva-arkiston hallinnan kysymyksiä. https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/sites/default/files/inline-attachments/2016-12/kuvansa_kullakin.pdf

Opetus