KUMA2007 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja/tai verkkokurssi sekä kirjalliset tehtävät ja tentti. Suoritetaan jaksolla YFIA200 (lukuvuosi 2021-2022).

Sisältö

Opinnot antavat opiskelijalle valmiudet hahmottaa kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien lähtökohtia, eroja ja ominaispiirteitä. Kurssilla tutustutaan tutkimusprosessiin, yleisimpiin sosiaalitieteellisen tutkimuksen lähestymistapohin ja analyysimenetelmiin, niihin kytkeytyviin tutkimuseettisiin kysymyksiin sekä tieteellisen kirjoittamisen prosessiin.

Arviointiperusteet

Kurssimateriaalin hallinta ja soveltamiskyky, yleiset akateemiset kirjoitustaidot

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa perustaidot sosiaalitieteellisen tutkimusasetelman muodostamiseen, tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen ja hallitsee tutkimusprosessin yleisellä tasolla. Hän ymmärtää tutkimuseettiset periaatteet ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa. Kurssi antaa valmiuksia tuottaa, tulkita ja arvioida tutkimustietoa ja ymmärtää sen sovellettavuutta erilaisissa tilanteissa. Opiskelijalla on valmiudet analyysin toteuttamiseen ohjatusti.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta