KUMA2001 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso käsittelee tutkielman tekemisen taitoja. Erityisesti perehdytään tieteelliseen kirjoittamiseen.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava lukuvuoden mittainen seminaari, johon sisältyy tutkimussuunnitelman laatiminen, kandidaatintutkielman kirjoittaminen ja siihen liittyvät tehtävät, vertaisarviointi ja esitelmät.

Arviointiperusteet

80% osallistuminen kontaktiopetukseen, aktiivinen osallistuminen seminaarikeskusteluun, ajankäyttö, tutkimussuunnitelma, kandidaatintutkielma sekä vertaisarviointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa valita ja rajata tutkimusaiheen, muodostaa tutkinto-ohjelman kannalta relevantin tutkimuskysymyksen ja tehdä tutkielmaan soveltuvan tutkimussuunnitelman
  • osaa etsiä tutkimustyön kannalta oleellista teoreettista, metodologista ja empiiristä tietoa
  • tunnistaa omaan tutkimukseensa liittyvät, eettisesti haasteelliset alueet, ja kykenee perustelemaan ja puolustamaan omassa tutkimuksessa tehtyjä valintoja
  • osaa tuottaa tieteellistä tekstiä ja tutkielman ja
  • osaa osallistua tieteelliseen keskusteluun sekä kriittisesti arvioida toisten opiskelijoiden tutkielmia.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan kurssin aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus