KTK0006 Opetushallinnon opinnot (ped) (1 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö
  • opetushallinnon keskeiset käsitteet ja hyvän hallinnon periaatteet
  • eri koulutusasteiden lainsäädäntö että opettajan työtä koskeva yleislainsäädäntö
  • opettajan ja lapsen/oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
  • lastensuojelu, opiskeluhuolto- tietosuoja ja salassapito
  • arviointi
  • oikeusturva 


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • ymmärtää opetushallinnon osaamisen osana omaa ammatillista asiantuntijuuttaan
  • osaa kuvata koulutusta koskevaa lainsäädäntöä
  • osaa soveltaa oman koulutusasteen opetustoimen lainsäädäntöä
  • osaa käyttää Finlex-ohjelmaa

Lisätietoja

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Oppimateriaalit

Finlex (https://www.finlex.fi/fi/)
sekä opetusohjelmassa määritelty muu oppimateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

luentojen seuraaminen ja oppimistehtävien tekeminen

Opetus