JOUS1029 Tutkiva journalismi ja datajournalismi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan tutkivan journalismin ja datajournalismin historiaa, yhteiskunnallista merkitystä ja journalistista erityisluonnetta sekä perehdytään tutkivan journalismin sekä datajournalismin työkäytäntöihin. Kurssilla käsitellään lisäksi tutkivan journalismin ja datajournalismin perusverkkotyökaluja. 

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät projektitöinä (journalistisia juttuja). Kirjallisia tehtäviä voidaan tehdä ryhmä- tai paritöinä. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. 

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin ja projektitöiden suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Läsnäolovaatimus kontaktiopetuksessa on 80 %. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla. 

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää tutkivan journalismin merkityksen yhteiskunnassa ja toimitustyössä
 • tunnistaa syvällistä tiedonhankintaa ja tutkimista vaativia yhteiskunnallisia aiheita ja ilmiöitä
 • ymmärtää laajojen data-aineistojen merkityksen journalismissa
 • tunnistaa datajournalismin yhteydet aikaisempiin journalismin perinteisiin
 • ymmärtää julkisuuslain merkityksen journalistisessa tiedonhankinnassa sekä osaa tehdä julkisuuslain mukaisen tietopyynnön
 • tutustuu datajournalismin kannalta keskeisiin datatyökaluihin sekä tilastollisiin menetelmiin
 • pystyy toteuttamaan keräämiensä tietojen pohjalta julkaisukelpoisen tutkivan jutun esimerkiksi video- tai podcast-muodoissa.


Lisäksi journalistiikan opiskelijoita koskee seuraava osaamistavoite:

 • kykenee tekemään sekä nopean datajutun että hitaan tutkivan datajournalistisen jutun.


Lisäksi tilastotieteen opiskelijoita koskee seuraava osaamistavoite:

 • kykenee osallistumaan sekä nopean datajutun että hitaan tutkivan datajournalistisen jutun tekemiseen.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi). 

Esitietojen kuvaus

JOUA011 Uutisjournalismi, JOUA1012 Audiojournalismi /JOUA012 Radiojournalismi, JOUA013 Videojournalismi tai vastaavat korvaavat suoritukset. 

Suositellut esitiedot

Kirjallisuus

 • Ajankohtaisia tutkimusartikkeleita
 • Bell & Hartman & Piekut & Rae & Taylor.2020. Making Sense of Data in the Media. Sage: London.
 • Leigh. 2019. Investigative Journalism. A Survival Guide. Palgrave Macmillan.
 • Uskali & Kuutti. 2016. Datajournalismin työkäytännöt.
 • http://julkisuuslaki.fi/

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi).
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin ja projektitöiden suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Läsnäolovaatimus kontaktiopetuksessa on 80 %. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin ja projektitöiden suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Läsnäolovaatimus kontaktiopetuksessa on 80 %. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät projektitöinä (journalistisia juttuja). Kirjallisia tehtäviä voidaan tehdä ryhmä- tai paritöinä. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. 

Ei julkaistua opetusta