JOUS1011 Media-ammattilaisuus ja -yrittäjyys (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan media- ja viestintäalan yritystoimintaan, sen erilaisiin asiantuntijatehtäviin, asiantuntijuuden kaupallisiin edellytyksiin, media- ja viestintäalan markkinoihin sekä palvelujen kysyntään. Kurssilla tutustutaan esimerkiksi freelance-toimittajuuteen ja viestinnän asiantuntijatehtäviin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, oppimistehtävä(t), essee, portfolion rakentaminen

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin (vähintään 80 % läsnäolo) ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Tehtävänannon mukaisen portfolion rakentaminen. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tietää media- ja viestintäalan työtehtävät ja niissä vaadittavan osaamisen
  • tuntee kokonaiskuvan media-alan yritystoiminnasta ja kaupallisista markkinoista Suomessa
  • osaa analysoida oman journalistisen asiantuntemuksensa vahvuuksia ja kehittämistarpeita laajemmin media-alalla
  • osaa jäsentää oman osaamisensa portfolion muotoon
  • pystyy rakentamaan oman liiketoiminnan käynnistämiseen soveltuvan, kaupallisesti käyttökelpoisen liikeidean

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 4. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)

Kirjallisuus

  • Ajankohtaisia tutkimusartikkeleita
  • Jokinen 2014. Vapauden valtakunta. Freelancejournalistin opas.
  • Väisänen 2019. Väärää yrittämistä: Kun teet kotiläksysi, rahantuloa ei voi estää.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 4. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin (vähintään 80 % läsnäolo) ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Tehtävänannon mukaisen portfolion kokoaminen. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin (vähintään 80 % läsnäolo) ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Tehtävänannon mukaisen portfolion kokoaminen. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, oppimistehtävä(t), essee, portfolion rakentaminen

Opetus