JOUS033 Monimediajournalismin harjoittelu (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla työskennellään tekstin, äänen ja kuvan parissa monimediaisessa toimituksessa monipuolisissa journalistisissa tehtävissä vähintään neljän kuukauden ajan. Harjoittelussa painottuu journalististen sisältöjen versioiminen eri julkaisualustoille.

Suoritustavat

Työharjoittelujakso ja raportti

Arviointiperusteet

Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee sujuvasti monimediaisen journalistisen työprosessin eri vaiheet sekä osaa hyödyntää tehokkaasti versiointia journalistisena työmenetelmänä
  • syventää omaa journalistista osaamistaan sekä laajentaa ammatillisia verkostojaan
  • pystyy toimimaan luovasti ja tehokkaasti monimediatoimituksen eri tehtävissä
  • pystyy syvällisesti reflektoimaan omaa journalistista työskentelyään sekä sen vaikutuksia. 

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 3. - 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)

Edeltävät opinnot: Journalistiikan aineopinnot (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville journalistiikan täydentävät opinnot).

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 3. - 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi). Edeltävät opinnot: Journalistiikan kandidaattiopinnot sekä journalistiikan maisteriopiskelijoiden osalta vastaavat opinnot.
Arviointiperusteet:
Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Harjoittelu (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Työharjoittelujakso ja raportti

Opetus